Ratasuunnittelu

Condes

Condes 9 ominaisuuksia

Condesin versio 9 sisältää runsaasti uusia ominaisuuksia. Uudet ominaisuudet on suunniteltu pitkälti Condes -käyttäjien toiveiden perusteella. Ne jakaantuvat eri aihealueisiin – lue alta yhteenveto uusista mahdollisuuksista.

Ratasuunnittelu

Hajonta-/ Perhoslenkit

Voit tehdä radalle hajonta- /perhoslenkkejä lisäämällä radalle lenkin. Jos viestiratojen muodostus on sinulle tuttua, tämä tapahtuu samalla tavalla kuin viestiradan jakson lisääminen.

Vasemmanpuoleisessa esimerkissä on hajontalenkit, joiden keskusrasti on 31, ja kahdella lenkillä on rastit 38,39 ja 41,43. Tästä muodostuu kaksi hajontaa: AB ja BA, jossa AB sisältää rastit -31-38-39-31-41-43-31-, ja BA käy hajontalenkit päinvastaisessa järjestyksessä, eli -31-41-43-31-38-39-31-. Tulostuksessa voit tulostaa nämä hajonnat erikseen.

Voit tietystikin luoda hajontalenkit myös niin, että keskusrastina on radan lähtö.

Kartanvaihto

Condes tukee kartanvaihtoja. Tämä ominaisuus on ollut mukana jo pitkään ja sen avulla voit jakaa radan osiin ja tulostaa kunkin radan erillisille sivuille, tai voit jakaa radan eri kartoille.

Condesin versiossa 8 rasti voidaan määritellä Tavallinen/Kartanvaihto -tyyppiseksi, jolloin voit jakaa (kaikki) tätä rastia näyttävät radat.

Condes versio 9 lisää joustavuutta kartanvaihdon käsittelyyn. Kartanvaihto voidaan määritellä erikseen kullekin radalle, eli määrittelet ratakohtaisesti, missä kartanvaihto tapahtuu.

Radan pituuden laskenta reitinvalinnan perusteella

Pyöräsuunnistusradan pituus tulee laske optimaalisen reitinvalinnan mukaan. Condesin versiossa 8 radan pituus lasketaan lähdön ja maalin yhdistävien rastiväliviivojen perusteella. Tällöin ratamestari joutui taivuttamaan tätä viivaa optimaalireitinvalinnan mukaan. Tämä ei ole paras mahdollinen tapa toimia.

Condesin versiossa 9 on nyt mukana erillinen reitinvalinta -tila, jossa voit piirtää reitinvalinnan kullekin rastivälille. Radan pituus lasketaan tämän reitinvalintaviivan perusteella. Jos samaa rastiväliä käytetään useammalla radalla, tämä reitinvalintaviiva tulee piirtää vain kerran.

Radan noususumman laskenta

Radan noususumman laskennan helpottamiseksi, Condes versiossa 9 on mahdollista syöttää kunkin rastivälin nousu. Radan rastivälien nousuista Condes laskee koko radan noususumman. Jos samaa rastiväliä käytetään useammalla radalla, rastivälin nousu tulee syöttää vain kerran.

Koska nousu ei ole sama molempiin suuntiin rastivälillä, nousu voidaan syöttää molempiin suuntiin. Yleisesti ei ole kuitenkaan suositeltavaa käyttää samaa rastiväliä molempiin suuntiin.

Useammat rastileimasimet

Joissain tilanteissa saattaa olla tarpeellista sijoittaa rastille useampi elektroninen leimauslaite ja niiden koodin ei tarvitse olla samat. On tärkeää, että tulospalveluohjelma saa tietoonsa nämä kaikki käytetyt eri koodit.

Tätä varten rastille voidaan syöttää useampi rastileimasin ja Condes 9 vie nämä leimasinkoodit XML -tiedostoon tulospalveluohjelmaa varten. Condesin versiossa 8 oli jo myös tämä ominaisuus, mutta vain Emit -leimasimille.

Viestiradat

Joustavat jaksot

Perinteisesti, Condes on vaatinut, että ennen ja jälkeen jokaisen jakson tulee olla yhteinen rasti. Tämä siksi, että voidaan varmistaa, että jokainen joukkue juoksee kaikki samat hajontavaihtoehdot.

Osuusjakso on jakso, jossa jaat osuudet niin, että esimerkiksi osuudet 1 ja 4 käyttävät yhtä vaihtoehtoa, ja osuudet 2 ja 3 käyttävät toista. (Tätä käytetään normaalisti siksi että halutaan vähentää käytettäviä ratahajontoja sitomalla vaihtoehtoja, jotka ovat käytössä vain tietyillä osuuksilla).

Osuusjaksojen kohdalla vaatimus yhteisistä rasteista ennen ja jälkeen jakson on joustavampi. Osuusjaksoa ennen ja jälkeen ei tarvitse olla yhteistä rastia, eikä normaalien jaksojen ennen ja jälkeen olevien yhteisten rastien tarvitse olla juuri yhdessä jakson kanssa. On riittävää, että yhteinen rasti on sijoitettu samaan kohtaan kuin osuusjakso on ratkaistu. Vasemmanpuoleisessa esimerkissä rasti 35 on yhteinen rasti ennen jaksoa, jossa rastit 36 ja 37 ovat, koska osuudet 1 ja 3 menevät rastin 35 kautta. Rastien 39 ja 40 jakson kohdalla yhteinen rasti 38 on pakollinen.

Sidotut jaksot

Joissain tapauksissa voi olla järkevää minimoida vaihtoehtojen lukumäärää sitomalla jaksoja. Radan alkupuolella oleva jakso voidaan sitoa myöhemmin radalla olevaan jaksoon, jolloi juoksija aina juoksee saman vaihtoehdon kummassakin jaksossa.

Tämä toiminnallisuus oli jo Condesin versiossa 8, mutta Condesin versiossa 9 tätä on laajennettu siten, että käytössä voi olla useita sidottuja jaksojoukkoja. Kun jaksolle annetaan sidontaryhmän numero, se lisätään kyseisen numeroiseen sidontajoukkoon. Kun Condes muodostaa ratahajotntoja, samaan jaksojoukkoon kuuluvalle jaksolle annetaan aina sama vaihtoehto. Samalla sidontaryhmän numerolla merkityt jaksojoukot näytetään Rata -valintaikkunassa samalla värillä.

Viereisessä esimerkissä ensimmäinen ja kolmas jakso ovat sidottu vihreään ryhmään ja toinen ja neljäs jakso on sidottu oranssiin ryhmään. Juoksijalla, jolla on rasti 42 ensimmäisessä jaksossa, on aina rasti 43 kolmannessa jaksossa.

Viestijoukkueet

Condes version 9 avulla voit luoda viestijoukkueet. Viestijoukkueella on nimi tai numero ja jokaiselle sen osuudelle on sidottu ratahajonta. Voit tulostaa viestijoukkueen kartat siten, että kartalla (tai kartan kääntöpuolella) on mainittu joukkueen nimi ja numero sekä osuus.

Voit sitoa ratahajonnat manuaalisesti tai antaa Condesin sitoa hajonnat automaattisesti. Condes tarjoaa useita valintoja, miten ratahajonnat sidotaan joukkueille, kuten Minimoi käytettyjen ratahajontojen lukumäärä tai Salli osittain ”päällekkäiset” joukkueet.

Condes tulostaa kunkin juoksijan kartan, jossa on joukkueen nimi ja numero sekä osuus (tai kartan kääntöpuolella).

Viestijoukkueet voidaan tuoda tulospalveluohjelmasta XML -tiedostona ja joukkueet voidaan viedä takaisin tulospalveluohjelmaan, kun Condesissa on sidottu osuuksille ratahajonnat.

Ratatulostus

Ratatulostuksen asetukset

Viivapaksuuksille on nyt erilliset viivapaksuudet rastiväliviivalle sekä rastiympyröille.

Ratatulostuksen väri, päälletulostus, rastiympyröiden ja rastinumeroiden valkoiset reunukset voidaan nyt säätää erikseen kullekin näkymälle.

Rastiympyrän väriä voidaan nyt säätää erikseen kullekin rastille. Vastaavasti muita asetuksia, kuten valkoiset reunukset, voidaan säätää erikseen kullekin rastille.

Rastiympyrän lisäasetukset

Voit nyt määritellä kunkin rastin kohdalla erikseen piirretäänkö piste ympyrän keskipisteeseen. Tämä on pakollinen hiihtosuunnistusradoilla, joten kun luot hiihtosuunnistusradan, piste piirretään automaattisesti.

Suhteelliset ratasymbolien koot

Kun tulostat saman radan kahdessa eri mittakaavassa, se tehdään normaalisti niin, että otetaan käyttöön uusi näkymä samalla kartalla ja samoilla rasteilla kuin alkuperäinenkin näkymä, mutta eri tulostusmittakaavalla. Normaalisti rastiympyröiden koon tulee aina olla standardikokoisia. Jos kuitenkin haluat suurentaa rastiympyröitä kun tulostat suuremmassa mittakaavassa, käytettävissä on nyt valinta, jolla rastiympyrän koko ja viivanpaksuudet linkitetään alkuperäiseen näkymään, mutta mitat skaalataan suhteellisesti tulostusmittakaavan mukaan, eli rastiympyrät kasvavat samassa suhteessa kuin karttakin.

Ylitys- / alituspaikka -symbolia voidaan muotoilla

Voit pidentää ja/tai leventää symbolia vetämällä sen kulmista.

Pakollinen ylitys/alituspaikka ei aina mene yhden pisteen kautta, kuten portti, mutta voi olla leveämpi tai pidempi kulkupaikka. Voit nyt näyttää tämän muuttamalla symbolin kokoa.

Rastinumeron sijainti

Kun olet sijoittanut rastinumeron hyvään paikkaan, voit nyt määrätä sijainnin myös muille rastia käyttäville radoille.

Rastimääritteet

Erillisten rastimääritteiden ulkoasu

Kun tulostat erilliset rastimääritteet Tulosta – Rastimääritteet -valikkovalinnalla, käytettävissä on nyt uusi Ulkomuoto -painike, jolla voit muuttaa rastimääritteiden ulkoasua.

Ulkomuotoasetukset ovat voimassa kun tulostat erilliset rastimääritteet Tulosta – Rastimääritteet -valikkovalinnalla.

Asetuksia käytetään myös oletusasetuksina kun luot uuden rastimääritekohteen kartalle. Asetuksiin tehdyt muutokset eivät siis vaikuta jo aikaisemmin kartalle sijoitettuihin rastimääritekohteisiin.

Lähtöpaikka rastimääritteissä

Käytettävissä on nyt valinta, jolla rastimääritteissä näytetään viitoitus lähtöpaikasta K-pisteelle.

Kaikki rastit -rastimääritteet

Kun tulostetaan kaikkien rastien rastimääritteet, voidaan valita mikä koodinumeroväli tulostetaan.

Uusia asetuksia erillisten rastimääritteiden tulostukseen

Kun tulostat erillisiä rastimääriteitä, käytössä on Täytä sivu samalla rastimääritteellä -valinta. Aikaisemmin, jos rastimäärite ei sopinut yhteen sarakkeeseen, vain yksi kopio tulostettiin. Nyt myös tässä tapauksessa tulostetaan useampi kopio.

Grafiikkalayout

Grafiikkakohteet

Voit nyt erikseen siirtää grafiikkakohteita toistensa eteen tai taakse (Z -taso). Peittoalueet käsitellään nyt grafiikkakohteina ja voidaan siirtää muiden grafiikkakohteiden päälle tai alle.

Tekstikohteiden lisäasetukset

Tekstikohdetta käytetään sijoittamaan tekstiä kartalle. Voit valita useista vakioteksteistä tai voit syöttää oman tekstin. Condes 9 sisältää uusia vakiotekstejä kuten viestiosuus, viestin hajonta ja joukkueen numero.

Kopioi / Liitä rata- ja grafiikkakohteita

Rata- ja grafiikkakohteita voidaan nyt kopioida ja liittää leikepöydältä. Tätä voidaan esimerkiksi käyttää kopioitaessa kohteita ratojen ja näkymien välillä.

Peittoalueen asetukset

Uusia peittoalueen asetuksia ovat:

  • Peittoalueen täyttöväri. Väri voidaan antaa erikseen kullekin peittoalueelle. Aikaisemmin peittoalue oli aina valkoinen.
  • Peittoalue, joka peittää koko kartan
  • Voit leikata aukon peittoalueeseen: Tämä on hyödyllistä esimerkiksi silloin kun haluat harjoituksissa peittää isomman alueen ja leikata aukkoja näyttääksesi kunkin rastin ympäristön. Tämä on käyttökelpoinen myös grafiikkakohteiden kohdalla.

Tulostus ja viennit

PDF -vienti

Condes 9 sisältää nyt PDF -vientitoiminnon, jolla voit viedä kartat radoilla PDF -tiedostoon. Kaikki kartat tulevat erillisinä sivuina samaan tiedostoon. Voit myös viedä viestijoukkueiden radat PDF -tiedostoon.

Radan nimen ja viestitietojen tulostus kartan taakse on käytettävissä myös PDF -viennissä. Tällöin voit lähettää yhden tiedoston, joka sisältää kartat ja kääntöpuolen tiedot, tulostuspalveluun.

Radan nimi, joukkueen numero, osuus jne. kartan taakse

Voit nyt tulostaa radan nimen ja muuta tietoa, kuten viestijoukkueen nimen ja osuuden, kartan taakse, jos käytössäsi on tulostin joka tukee kaksipuoleista tulostusta.

Tulosta kaikki radat kartalle

Kun tulostat kartat ja radat, käytössä on nyt valinta, jolla tulostetaan kaikki radat samalle kartalle. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi harjoituksissa, jossa eri radat jatkuvat toisten perään.

Maastokoordinaatit

Maastokoordinaatit ovat koordinaatteja, jotka viittaavat maantieteelliseen sijaintiin, eli rastipisteet ovat geo -viitattuja.

Condes 9 lukee maastokoordinaatit OCAD -karttatiedostosta, jos se on geo -viitattu ja vie kunkin rastin maastokoordinaatit vientitiedostoon. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi GPS -seurantajärjestelmissä.

Skaalaa sivukokoon

Kun tulostat rataeditorista, voit nyt skaalata tulostusalueen haluamallasi tavalla sivulle.

Tuki uudelle IOF XML -muodolle

Condes 9 tukee IOF XML versiota 3 vanhojen IOF XML versioiden 2 ja 1 lisäksi. XML -vienti tukee ratatietojen vientiä sekä viestijoukkueiden tuontia ja vientiä.

Rataeditorin parannukset

Automaattinen tallennus

Jos Condes kaatuu jostain syystä, käytettävissä on nyt automaattinen tallennus, joka tallentaa automaattisesti työsi ja automaattinen palautustoiminto kun kaatumistilanteessa käynnistät Condesin uudelleen.

Yhtenäisyyden tarkistus

Tulostuksen yhteydessä Condes suorittaa tietojen yhtenäisyyden tarkistuksen (tarkistaa esimerkiksi sen, että kaikki radan rastit ovat myös määritelty rasteina). Aikaisemmin epäyhtenäisyys esti radan tulostuksen. Nyt tätä on muutettu niin, että epäyhtenäisyys korostetaan, mutta tulostus on silti mahdollista.

OCAD -tiedoston avaus

Voit nyt luoda uuden tapahtumatiedoston valitsemalla karttatiedoston Tiedosto – Avaa tapahtumatiedosto -valikkotoiminnossa. Kartta linkitetään uuteen tapahtumatiedostoon automaattisesti. Tämä on tehty helpottamaan niidenkin käyttäjien aloitusta, jotka eivät ole niin tuttuja tapahtumatiedosto -käsitteen kanssa.

Kartan himmennys tyhjäksi saakka

Rataeditorissa on nyt 3 himmennystasoa aikaisemman 2 sijaan. Uusi himmennystaso himmentää kartan kokonaan tyhjäksi.

Harjoitustapahtuman ominaisuudet

Harjoitukset

Kun käytät OCAD -karttaa, voit nyt helposti valita luettelosta näytettävät karttasymbolit. Tämä on hyädyllistä, jos haluat tulostaa ainoastaan käyrät. Vastaavasti voit myös valita mitkä kartan väritason näytetään.

OCAD 11 -tuki

Condes 9 tukee OCAD 11 -karttatiedostoja, mukaan lukien uudet OCAD piirroskohteet.